Regulamin

Droga Klientko, Drogi Kliencie!

Bardzo mi miło, że zdecydowałaś/łeś zrobić zakupy w moim Sklepie.

Zapoznanie się z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży ułatwi Tobie i  mi realizację zamówienia oraz korzystania z usług szkoleniowych, treści cyfrowych lub usług cyfrowych zakupionych w ramach zamówienia.

W razie wątpliwości zawsze możesz skontaktować się ze mną poprzez dane wskazane w Regulaminie.

Poniższy Regulamin obowiązuje dla zakupów od dnia 1 lipca 2023 r.

Definicje

 1. Sprzedawca – właściciel Serwisu, z siedzibą działalności nierejestrowanej (zgodnie z art. 5 Prawo przedsiębiorców; Dz. U. z 2023 r. poz 221 0 tekst jednolity z późn. zm.): ul. Małe Garabry 19, 87-100 Toruń; adres e-mail: kontakt@centrumharmonii-torun.pl; dalej: Sprzedawca.
 2. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczący sprzedaży Usług szkoleniowych i Produktów, a w szczególności nagrań video oraz audio.
 3. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Sprzedawcą a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Usług szkoleniowych i Produktów, udostępnianych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: tantrycznaslowianka.pl
 4. Użytkownik/Klient– konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, tj. osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, dokonujący zamówienia Usług szkoleniowych i Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego – nabywający Usługi szkoleniowe i Produkty za pomocą Serwisu. Użytkownikiem/Klientem nie mogą być osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lub reprezentujący osobę prawną, gdyż w rozumieniu przepisów prawa nie są one konsumentem.
 5. Usługi szkoleniowe i Produkty – sprzedawane i świadczone przez Sprzedawcę usługi coachingowe w połączeniu z produktami. Za te ostatnie uważa się treści cyfrowe oraz usługi cyfrowe. Sprzedawca podkreśla, że usługi mają charakter wyłącznie coachingowi i NIE zastępują (psycho)terapii lub leczenia psychiatrycznego, a Klient oświadcza, że jest zdrowy psychicznie i nie przyjmuje żadnych leków i środków psychoaktywnych.
 6. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 7. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lud dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z sanych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
 9. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, nagrań audio i wideo, świadczona za pomocą Internetu przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 10. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług szkoleniowych i Produktów.
 11. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług szkoleniowych i Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie www.tantrycznaslowianka.pl oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.
 12. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu www.tantrycznaslowianka.pl oraz Usług szkoleniowych i Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Usług szkoleniowych i Produktów.
 13. Reklamacja – zgłoszenie Sprzedawca przez Użytkownika wady Produktów.
 14. Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Sprzedawca mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW z włączona obsługa JavaScript i cookies, odtwarzanie dźwięku, a także posiadanie skrzynki pocztowej email. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji Produktów, ze względów technicznych lub organizacyjnych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany platform na których umieszcza własne publikacje cyfrowe, darmowe jak i płatne a w szczególności: webinary, medytacje oraz bajki.
 8. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Sprzedawca będzie publikował na stronie głównej Serwisu.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług Szkoleniowych i Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”  na stronie Serwisu. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tą Usługą szkoleniową i Produktami.
 2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu i polityki prywatności.
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą przelewu bankowego.
 4. Do zawarcia Umowy dojdzie po otrzymaniu płatności w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 5. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca rozpocznie świadczenie usług w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności i wyśle dane dostępowe do zamówionych Usług szkoleniowych i Produktów na mailowy adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Sprzedawca powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 7. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 8. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu. Jeśli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. Sprzedawca może tego odmówić jeśli, czynność ta jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 10. Klient po dokonaniu płatności otrzymuje fakturę w formacie dokumentu .pdf, wysłanego e-mailem po dokonaniu opłaty.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie osobom trzecim lub pośrednim lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@centrumharmonii-torun.pl w temacie wiadomości, odpowiednio, ZWROT lub REKLAMACJA.
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Sprzedawca z reklamacją.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
 5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawca, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.
 7. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@centrumharmonii-torun.pl Niemniej zgodnie z ustawą ochrony konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i paragrafu „wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy” Użytkownik nie może zwrócić produktu w przypadku gdy:
  – sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy,
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe,
  – dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizacja zamówienia (świadczenie usługi) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Faktury VAT

 1. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 2. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 3. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik musi wpisać dane osobowe w tym NIP osoby fizycznej w polu Uwagi.
 4. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą wystawiane w formie elektronicznej.
 5. Osoby deklarujące wystawienie faktury, musza zgłosić ten fakt po opłacenia całości należności za produkt i przesłać dane osobowe na adres email: kontakt@centrumharmonii.pl W DNIU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY (TJ. ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA). Jeśli Użytkownik w/w produktów nie prześle danych do faktury w czasie, o którym mowa powyżej, wpłacona kwota zostanie zafiskalizowana bez możliwości wystawienia faktury.
 6. Sprzedawca zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Sprzedawca usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sprzedawcy.
Shopping Cart